Bank sprzedał Twój dług?

Banki po wypowiedzeniu umowy kredytu często rezygnują z egzekucji należności od kredytobiorcy we własnym zakresie i sprzedają swą wierzytelność na rzecz funduszu, czy firmy windykacyjnej. Banki nie muszą informować kredytobiorcy o sprzedaniu jego długu. Najczęściej dłużnik dowiaduje się o tym otrzymując wezwanie do zapłaty lub zaproszenie do negocjacji w celu ustalenia nowych warunków spłaty zadłużenia.

Po wykupieniu wierzytelności od banku firma windykacyjna może wykorzystać tytuł wykonawczy uzyskany wcześniej przez bank o ile będzie nim wyrok, bądź nakaz zapłaty, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego „niedopuszczalne jest nadanie na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. klauzuli wykonalności na rzecz niebędącego bankiem nabywcy wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym”. Jeżeli egzekucja była prowadzona na podstawie bankowego tytułu wykonawczego fundusz musi po wezwaniu  do zapłaty wytoczyć powództwo przed sądem, a tu pojawiają się szanse przed dłużnikiem.

Nabywca wierzytelności winien udowodnić z czego wynika to zobowiązanie, jego wysokość, wykazać prawidłowość wypowiedzenia umowy kredytu i dodatkowo, że dokonano skutecznego przeniesienia wierzytelności.

Często zdarza się, że fundusz nie posiada dokumentów, które pozwolą mu udowodnić powyższe w postępowaniu sądowy.
Inna ważna kwestią jest przedawnienie. Roszczenie banku z tytułu niespłaconego kredytu przedawnia się po trzech latach od dnia wymagalności tj. ustalonego w umowie ostatecznego terminu spłaty lub upływu okresu wypowiedzenia. Przedawnione zobowiązanie nie znika, wierzyciel ma prawo dochodzić jego zapłaty w każdym czasie, jeśli dłużnik nie podniesie w postępowaniu sądowym, że dług się przedawnił będzie musiał go spłacać.

Należy podkreślić, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się dopiero po upływie 10 lat. Zatem nawet kilku latach po bezskutecznej egzekucji wierzyciel może dochodzić spłaty zadłużenia.

Zdarza się że bank sprzedał dług, a komornik nadal prowadzi egzekucje, bo nie złożono wniosku o jej umorzenie. W takiej sytuacji jeżeli po mimo wezwania dłużnika bank nie umorzy egzekucji celowe będzie wytoczenie powództwa o pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego. Po pozbawieniu tytułu wykonawczego wykonalności do komornika składamy wniosek o umorzenie i rozliczenie egzekucji, a bank wzywamy do zwrotu wyegzekwowanych środków i wytaczamy kolejne powództwo – z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Przełomowy wyrok w sprawach Frankowiczów

Przełomowy wyrok w sprawach Frankowiczów

Zapraszamy do przeczytania wywiadu, w którym Radca Prawny Ewa Skulska omawia wyrok wydany tuż po nowym roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie z powództwa Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Sąd uznał, że umowa łącząca strony jest...

Zapis windykacyjny w testamencie

Zapis windykacyjny w testamencie

Instytucja zapisu windykacyjnego umożliwia spadkodawcy swobodne rozporządzenie w testamencie poszczególnymi składnikami majątku spadkowego na rzecz konkretnych osób. Warunkiem jest tutaj sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego (ma to na celu...

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku

Instytucja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci inaczej zwana zapisem bankowym jest uregulowana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe. Regulacja ta dotyczy posiadaczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych  i rachunków...

Czym jest zachowek

Czym jest zachowek

Zachowek jest instytucją prawa cywilnego zabezpieczająca interesy najbliższej rodziny zmarłego w dwóch przypadkach: 1) przy dziedziczeniu testamentowym - gdy spadkodawca korzystając z prawa rozrządzu swoim majątkiem sporządza testament z pominięciem wybranych osób...