Prawo Bankowe – pomoc frankowiczom

Roszczenia dużej grupy frankowiczów wkrótce się przedawnią, znaczna część umów we frankach zawierana była w latach 2005–2008, a zgodnie z art. 118 k.c. roszczenia majątkowe przedawniają się po upływie 10 lat.

Kancelaria reprezentuje kredytobiorców w sprawach o roszczenia z umów kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego, czyli umów zawartych z następującymi bankami:

mBANK, MULTIBANK, MILLENNIUM , BRE BANK, Polbank EFG (przejęty przez Raiffeisen),  GETIN, GETIN NOBLE, METROBANK, DOMBANK, GE MONEY (przejęty przez BPH), EUROBANK, PTF BANK, SANTANDER, ING BANK ŚLĄSKI

Stosowane przez banki wzorce umów kredytu indeksowanego w stosunku do kursu waluty obcej zawierają liczne postanowienia rażąco naruszające interesy konsumentów i kształtujące ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami (klauzule abuzywne) .

W ciągu ostatniego roku zapadło wiele wyroków korzystnych dla frankowiczów (większość wyroków jest nieprawomocna). W zmianie linii orzeczniczej sądom pomaga Rzecznik Finansowy, a także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydając tzw. istotne poglądy o sprawach, w których opowiadają się po stronie kredytobiorców i wskazują, że postanowienia umowne uprawniające bank do dowolnego ustalania kursu waluty, w stosunku do której indeksowany jest kredyt, a także pozwalające obciążać kredytobiorców kosztami umów ubezpieczenia zawieranych przez bank (tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego UNWW) stanowią tzw. „niedozwolone postanowienia umowne”.

Banki nie są skłonne dobrowolnie usunąć skutków stosowania tych klauzul, a firmowany przez prezydenta projekt „ustawy frankowej” przewiduje jedynie zwrot różnicy między dopuszczalnym spreadem, a tym, który w rzeczywistości bank pobrał, zatem Kredytobiorcom pozostaje spór sądowy.

Kredyty indeksowane

Celem większości wytaczanych powództw jest wykazanie, że umowa kredytu indeksowanego jest obarczona wadami prawnymi skutkującymi wyeliminowaniem indeksacji tj. zerwaniem powiązania kredytu z kursem waluty obcej od początku jej istnienia, efektem czego będzie obniżenie salda kredytu oraz zwrot nadpłaconych rat kredytu ewentualnie, że cała umowa kredytowa była nieważna (w przypadku części kredytów ). Inne są skutki unieważnienia umowy w całości, inne zaś unieważnienia klauzuli indeksacyjnej. Sprawę każdego kredytu należy rozpatrzeć indywidualnie, dobierając strategię działania do odpowiednich zapisów umownych.

Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Dochodzimy również zwrotu kwot uiszczonych bankom z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu, które mimo, że jest finansowane przez kredytobiorcę nie zapewnia mu żadnej ochrony, ani korzyści. Żądanie od kredytobiorcy opłacania składek z tytułu tego ubezpieczenia  stanowi przerzucanie przez Bank kosztów zmniejszenia ryzyka prowadzenia swej działalności na klienta. Postanowienia umów kredytowych, które zawierają obowiązek uiszczania składek tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zostały uznane za niedozwolone postanowienia umowne, a banki nie tylko nie mają prawa pobierać tego typu opłat, ale opłaty już pobrane podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Procedura

Osoby rozważające wytoczenie sprawy sądowej przeciwko bankowi, zainteresowane skorzystaniem z usług Kancelarii powinny:

I. Przesłać na skrzynkę mailową Kancelarii: kancelaria@ewaskulska.pl skanów:

  • Umowy o kredyt wraz z zawartymi aneksami
  • Regulaminu do umowy kredytu hipotecznego

W ciągu 10 dni otrzymają Państwo bezpłatną odpowiedz ze wstępną analizą zasadności roszczenia.

II. Kolejny krok to zwrócenie się do Banku z wnioskiem – przygotowanym dla Państwa przez Kancelarię – o sporządzenie zaświadczeń zawierających zestawienie danych księgowych koniecznych do wyliczenia wysokości roszczeń. Tego rodzaju zaświadczenia wydawane są przez banki odpłatnie.

III. Na podstawie dostarczonych przez Państwa dokumentów i po uiszczeniu opłaty w wysokości 200 zł netto, w ciągu 21 dni dokonamy analizy prawnej i finansowej. Oszacujemy korzyści ekonomiczne mogące wyniknąć z uwzględnienia Państwa roszczeń wobec Banku i przedstawimy strategię procesową wraz z ofertą cenową na poprowadzenie sprawy. Kancelaria nie przedstawia propozycji obsługi prawnej, jeżeli w danej sprawie nie dostrzega podstaw prawnych umożliwiających formułowanie roszczeń wobec Banku.

IV. Jeżeli zaakceptujecie Państwo ofertę, Kancelaria przygotowuje projekt umowy dotyczącej obsługi prawnej. Po podpisaniu umowy Kancelaria podejmie działania w imieniu Klienta.
Kancelaria wzywa na piśmie bank do uznania roszczeń. Od dnia doręczenia takiego wezwania będziemy mogli naliczać odsetki od żądanej wierzytelności. Jeżeli wezwanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, pozostaje wystąpienie na drogę postępowania sądowego.

Roszczenia dużej grupy frankowiczów wkrótce się przedawnią, znaczna część umów we frankach zawierana była w latach 2005–2008, a zgodnie z art. 118 k.c. roszczenia majątkowe przedawniają się po upływie 10 lat. Zaznaczyć należy, że jeżeli żądamy unieważnienia umowy, wówczas okres ten liczymy od daty jej podpisania, natomiast w przypadku gdy żądamy zwrotu nadpłat poszczególnych rat, wówczas termin liczymy od daty wpłaty kwoty na rzecz banku.

Oczywiście warto zapobiec przedawnieniu roszczeń, najprościej poprzez wniesienie  pozwu przeciwko bankowi, bądź poprzez złożenie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie naszych roszczeń albo wszczęcie postępowania polubownego przed Rzecznikiem Finansowym, które wcześniej zostało poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym.