Postępowanie w sprawie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie spadkowe to procedura prowadzącą do urzędowego poświadczenia nabycia spadku – na mocy postanowienia sądu lub wydanego  przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, rozpoczyna się wraz ze złożeniem przez osobę zainteresowaną pisemnego wniosku do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (zmarłego) – art. 628 kpc. Należy pamiętać, iż jest to właściwość wyłączna. Wyjątkiem jest sytuacja gdy niemożliwym jest ustalić ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy – wtedy sądem właściwym będzie sąd w którego rejonie znajduje się majątek spadkowy bądź jego część. Istotną kwestią jest, iż postępowanie spadkowe zostanie wszczęte na wniosek każdej osoby mającej w tym interes w prawny (art. 1025§ 1) – m.in. spadkobierca ustawowy, testamentowy, zapisobierca czy nawet wierzyciel spadkodawcy bądź spadkobiercy.

Stwierdzenie nabycia spadku nie nastąpi przed upływem 6 miesięcy od daty otwarcia spadku ( data śmierci spadkodawcy), chyba, że wszyscy znani spadkobiercy złożą oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku – co zdecydowanie przyspiesza procedurę spadkową. Sąd po złożeniu wniosku z urzędu zbada krąg spadkobierców, jednak dobrze jest wskazać już we wniosku  pozostałych spadkobierców. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty :

  • akt zgonu spadkodawcy- akty urodzenia spadkobierców,
  • akty małżeństwa osób dziedziczących, z których wynika zmiana nazwiska,
  • odpisy wniosków dla wszystkich osób zainteresowanych / uczestników,
  • oryginał testamentu – o ile taki pozostawił spadkodawca.

Występując z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku wnioskodawca obowiązany jest uiścić  opłatę sądową w kwocie 50 zł, także opłatę od wpisu do Rejestru Spadkowego w kwocie 5 zł. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie nieprocesowym i kończy je wydanie przez Sąd postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, aby otrzymać odpis prawomocnego postanowienia musimy złożyć taki wniosek, Sąd nie ma obowiązku z urzędu doręczać w/w postanowienia uczestnikom postępowania. Warto zaznaczyć, iż wybierając drogę sądowego stwierdzenia nabycia spadku niewątpliwie zaoszczędzimy pieniądze, bynajmniej nie czas – z uwagi na zawiłość i ilość spraw tego typu rozpatrywanych przez Sądy.

Dopiero wtedy możemy przejść do etapu drugiego postępowania, a mianowicie sprawy o dział spadku – dopiero, na tym etapie sąd ustali co wchodziło w skład masy spadkowej i dokona podziału poszczególnych jej składników.

Przełomowy wyrok w sprawach Frankowiczów

Przełomowy wyrok w sprawach Frankowiczów

Zapraszamy do przeczytania wywiadu, w którym Radca Prawny Ewa Skulska omawia wyrok wydany tuż po nowym roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie z powództwa Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Sąd uznał, że umowa łącząca strony jest...

Zapis windykacyjny w testamencie

Zapis windykacyjny w testamencie

Instytucja zapisu windykacyjnego umożliwia spadkodawcy swobodne rozporządzenie w testamencie poszczególnymi składnikami majątku spadkowego na rzecz konkretnych osób. Warunkiem jest tutaj sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego (ma to na celu...

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku

Instytucja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci inaczej zwana zapisem bankowym jest uregulowana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe. Regulacja ta dotyczy posiadaczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych  i rachunków...

Czym jest zachowek

Czym jest zachowek

Zachowek jest instytucją prawa cywilnego zabezpieczająca interesy najbliższej rodziny zmarłego w dwóch przypadkach: 1) przy dziedziczeniu testamentowym - gdy spadkodawca korzystając z prawa rozrządzu swoim majątkiem sporządza testament z pominięciem wybranych osób...