Bank sprzedał Twój dług?

Banki po wypowiedzeniu umowy kredytu często rezygnują z egzekucji należności od kredytobiorcy we własnym zakresie i sprzedają swą wierzytelność na rzecz funduszu, czy firmy windykacyjnej. Banki nie muszą informować kredytobiorcy o sprzedaniu jego długu. Najczęściej dłużnik dowiaduje się o tym otrzymując wezwanie do zapłaty lub zaproszenie do negocjacji w celu ustalenia nowych warunków spłaty zadłużenia. Po wykupieniu wierzytelności od banku firma windykacyjna może wykorzystać tytuł wykonawczy uzyskany wcześniej przez bank o ile będzie nim wyrok, bądź nakaz zapłaty, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego „niedopuszczalne jest nadanie na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. klauzuli wykonalności na rzecz niebędącego bankiem nabywcy wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym”. Jeżeli egzekucja była prowadzona na podstawie bankowego tytułu wykonawczego fundusz musi po wezwaniu  do zapłaty wytoczyć powództwo przed sądem, a tu pojawiają się szanse przed dłużnikiem. Nabywca wierzytelności winien udowodnić z czego wynika to zobowiązanie, jego wysokość, wykazać prawidłowość wypowiedzenia umowy kredytu i dodatkowo, że dokonano skutecznego przeniesienia wierzytelności. Często zdarza się, że fundusz nie posiada dokumentów, które pozwolą mu udowodnić powyższe w postępowaniu sądowy. Inna ważna kwestią jest przedawnienie. Roszczenie banku z tytułu niespłaconego kredytu przedawnia się po trzech latach od dnia wymagalności tj. ustalonego w umowie ostatecznego terminu spłaty lub upływu okresu wypowiedzenia. Przedawnione zobowiązanie nie znika, wierzyciel ma prawo dochodzić jego zapłaty w każdym czasie, jeśli dłużnik nie podniesie w postępowaniu sądowym, że dług się przedawnił będzie musiał go spłacać. Należy podkreślić, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się dopiero po upływie 10 lat. Zatem nawet kilku latach po bezskutecznej egzekucji wierzyciel może dochodzić spłaty zadłużenia. Zdarza się że bank sprzedał dług, a komornik nadal prowadzi egzekucje, bo nie złożono wniosku o jej umorzenie. W takiej sytuacji jeżeli po mimo wezwania dłużnika bank nie umorzy egzekucji celowe będzie wytoczenie powództwa o pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego. Po pozbawieniu tytułu wykonawczego wykonalności do komornika składamy wniosek o umorzenie i rozliczenie egzekucji, a bank wzywamy do zwrotu wyegzekwowanych środków i wytaczamy kolejne powództwo – z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.
Wywiad dla Faktów w TVP3 Wrocław

Wywiad dla Faktów w TVP3 Wrocław

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem, którego udzieliliśmy dla Faktów o poranku w TVP3 Wrocław gdzie Radca Ewa Skulska opowiada o bieżącej sytuacji Frankowiczów. Więcej na stronie: Kredyt we frankach. Czy warto dochodzić swoich praw w sądzie?

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej Banku BPH S.A.

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej Banku BPH S.A.

13 października otrzymaliśmy uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2023r.  I CSK 4092/22, w którym Sędzia Grzegorz Misiurek odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku BPH od korzystnego dla Kredytobiorcy wyroku Sądu Apelacyjnego w...

Spłaciłeś kredyt frankowy? Też możesz złożyć pozew i wygrać z bankiem

Wygrana z Santander Bank  Polska SA

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z dnia 13. 04.2023r. sygn. akt  505/22 uwzględnił  nasze powództwo ustalając nieważność (nieistnienie stosunku zobowiązaniowego) umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bankiem (Santander Bank  Polska SA), zasądzając na rzecz...