Bank sprzedał Twój dług?

Banki po wypowiedzeniu umowy kredytu często rezygnują z egzekucji należności od kredytobiorcy we własnym zakresie i sprzedają swą wierzytelność na rzecz funduszu, czy firmy windykacyjnej. Banki nie muszą informować kredytobiorcy o sprzedaniu jego długu. Najczęściej dłużnik dowiaduje się o tym otrzymując wezwanie do zapłaty lub zaproszenie do negocjacji w celu ustalenia nowych warunków spłaty zadłużenia.

Po wykupieniu wierzytelności od banku firma windykacyjna może wykorzystać tytuł wykonawczy uzyskany wcześniej przez bank o ile będzie nim wyrok, bądź nakaz zapłaty, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego „niedopuszczalne jest nadanie na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. klauzuli wykonalności na rzecz niebędącego bankiem nabywcy wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym”. Jeżeli egzekucja była prowadzona na podstawie bankowego tytułu wykonawczego fundusz musi po wezwaniu  do zapłaty wytoczyć powództwo przed sądem, a tu pojawiają się szanse przed dłużnikiem.

Nabywca wierzytelności winien udowodnić z czego wynika to zobowiązanie, jego wysokość, wykazać prawidłowość wypowiedzenia umowy kredytu i dodatkowo, że dokonano skutecznego przeniesienia wierzytelności.

Często zdarza się, że fundusz nie posiada dokumentów, które pozwolą mu udowodnić powyższe w postępowaniu sądowy.
Inna ważna kwestią jest przedawnienie. Roszczenie banku z tytułu niespłaconego kredytu przedawnia się po trzech latach od dnia wymagalności tj. ustalonego w umowie ostatecznego terminu spłaty lub upływu okresu wypowiedzenia. Przedawnione zobowiązanie nie znika, wierzyciel ma prawo dochodzić jego zapłaty w każdym czasie, jeśli dłużnik nie podniesie w postępowaniu sądowym, że dług się przedawnił będzie musiał go spłacać.

Należy podkreślić, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się dopiero po upływie 10 lat. Zatem nawet kilku latach po bezskutecznej egzekucji wierzyciel może dochodzić spłaty zadłużenia.

Zdarza się że bank sprzedał dług, a komornik nadal prowadzi egzekucje, bo nie złożono wniosku o jej umorzenie. W takiej sytuacji jeżeli po mimo wezwania dłużnika bank nie umorzy egzekucji celowe będzie wytoczenie powództwa o pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego. Po pozbawieniu tytułu wykonawczego wykonalności do komornika składamy wniosek o umorzenie i rozliczenie egzekucji, a bank wzywamy do zwrotu wyegzekwowanych środków i wytaczamy kolejne powództwo – z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Luty Kancelaria zakończyła wygranymi w sprawach przeciwko bankom BPH, mBank, Santander i Getin Noble

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Prawomocny wyrok p-ko BPH SA – Umowa byłego GE Money Bank S.A. nieważna – Brak możliwości odcięcia marży i spłaty wg kursu średniego NBP- Zarzut zatrzymania nieuwzględniony

Kontynuacja dobrej passy z 2021r., w dniu 19 stycznia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku (I ACa 596/2) oddalił apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (I C 1094/17), w którym Sąd Okręgowy uznał umowę za nieważną i zasądził roszczenie pieniężne na...

Przełomowy wyrok w sprawach Frankowiczów

Przełomowy wyrok w sprawach Frankowiczów

Zapraszamy do przeczytania wywiadu, w którym Radca Prawny Ewa Skulska omawia wyrok wydany tuż po nowym roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie z powództwa Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Sąd uznał, że umowa łącząca strony jest...