Oferta

Kancelaria zapewnia doradztwo prawne obejmujące świadczenie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, a także jednostek administracji samorządowej.

 

Prawo bankowe – pomoc frankowiczom

Kancelaria reprezentuje kredytobiorców w sprawach o roszczenia z umów kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego, czyli umów zawartych z następującymi bankami:

mBANK, MULTIBANK, MILLENNIUM , BRE BANK, Polbank EFG (przejęty przez Raiffeisen),  GETIN, GETIN NOBLE, METROBANK, DOMBANK, GE MONEY (przejęty przez BPH), EUROBANK, PTF BANK, SANTANDER, ING BANK ŚLĄSKI

Stosowane przez banki wzorce umów kredytu indeksowanego w stosunku do kursu waluty obcej zawierają liczne postanowienia rażąco naruszające interesy konsumentów i kształtujące ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami (klauzule abuzywne).

Prawo bankowe

Umiejętność praktycznego stosowania prawa, znajomość wewnętrznych procedur i sposobu działania banków pozwala nam oferować  najwyższy standard usług w zakresie  szeroko rozumianego  prawa bankowego .

Reprezentujemy  zarówno podmioty udzielające jak i uzyskujące finansowanie, a także osoby zabezpieczające wierzytelności bankowe np.  poręczycieli, dłużników rzeczowych oraz spadkobierców klientów banków.

Świadczymy kompleksową  pomoc prawną od  etapu zawierania umów (np. umów  o produkty kredytowe, umów  zabezpieczeń, umów  rachunku bankowego, umów   o dyskonto (redyskonto) weksli)  poprzez   ich wykonywanie (np. zasadność naliczanych opłat, ochrona tajemnicy bankowej, wypłata środków  znajdujących  się na rachunkach  po śmierci posiadacza, zmiana zabezpieczeń, prolongata spłaty rat kredytowych, egzekucja z rachunków bankowych)  po etap  rozwiązywania, wypowiadania umów i  dochodzenia wynikających z nich roszczeń (np. badanie zasadności wypowiedzenia umowy kredytu, sporządzanie sprzeciwów  lub zarzutów  od nakazów zapłaty, skarga pauliańska, powództwa przeciwegzekucyne).

Prawo umów

W tej dziedzinie kancelaria świadczy usługi w zakresie :

 • przygotowywania, negocjowania i opiniowania umów w tym umów zawieranych w formie aktów notarialnych
 • przygotowania i negocjowania umów specyficznych dla branży danego klienta
 • świadczenia pomocy prawnej na etapie wyboru i zapewnienia zabezpieczenia transakcji
 • doradztwa w trakcie wykonywania umów i w zakresie rozwiązywania sporów powstałych w toku ich realizacji

Przy opracowywaniu dokumentacji umownej wskazujemy optymalne rozwiązania kontraktowe w celu zabezpieczenia interesów naszych klientów oraz zwracamy uwagę na ryzyka związane z negocjowanymi umowami.

Prawo spadkowe

W zakresie prawa spadkowego zapewniamy naszym Klientom kompleksową pomoc obejmującą zarówno porady prawne, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację przed sądami. Usługi z zakresu prawa spadkowego obejmują w szczególności:

 • ustalenie kręgu spadkobierców
 • doradztwo przy sporządzania testamentów
 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku
 • przyjęcia/odrzucenia spadku
 • podział majątku spadkowego (postępowania o dział spadku)
 • dochodzenie roszczeń o zachowek
 • sporządzanie umów dotyczących spadku

Prawo rzeczowe

Świadczone przez nas usługi obejmują w szczególności:

 • dokonywanie badania, oceny i kontroli stanu prawnego nieruchomości
 • negocjacje i przygotowanie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości
 • pomoc prawną w zakresie ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości
 • negocjowanie i przygotowanie umów zapewniających finansowanie realizowanej inwestycji
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu nabycia prawa własności, jego ochrony, zniesienia współwłasności, ustanawiania hipoteki, zastawu rejestrowego i prowadzenia ksiąg wieczystych.

Prawo pracy

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy obejmuje prowadzenie spraw o:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego bądź naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka osób fizycznych to skuteczny sposób na umorzenie zobowiązań wobec wierzycieli. Kancelaria prowadzi kompleksowe usługi prawne dla osób fizycznych, rozważających ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

 • analiza sytuacji majątkowej i spełniania przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • przygotowanie wniosków o upadłość konsumencką
 • negocjacje warunków ugody z wierzycielami
 • nadzór nad wykonywaniem planu spłaty wierzycieli