Prawo Bankowe – pomoc frankowiczom

Rozliczenie nieważnej umowy odbywa się w oparciu o  przepisy o nienależnym świadczeniu. Podstawą rozliczenia jest  art. 410 § 2 zd. 2 kc, strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia tj. kwotę kredytu i spłacone raty. Brak podstaw prawnych do żądania przez banki  dodatkowych opłat za korzystanie z kapitału.

Kancelaria reprezentuje kredytobiorców w sprawach o roszczenia z umów kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, czyli umów zawartych z następującymi bankami:

MBANK(MULTIBANK, BRE BANK), RAIFFEISEN (Polbank EFG),  MILLENNIUM, GETIN, GETIN NOBLE, METROBANK, DOMBANK, BPH(GE MONEY), SANTANDER CONSUMER (PTF BANK, SCB),  ING BANK ŚLĄSKI, SANTANDER BANK POLSKA (KREDYT BANK), PKO (NORDEA)

Stosowane przez banki wzorce umów kredytów  powiązanych z CHF  zawierają liczne postanowienia rażąco naruszające interesy konsumentów i kształtujące ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami (klauzule abuzywne) .

Jesienią  2019  po wyroku TSUE w sprawie Dziubak sądy w znacznej większości sporów przyznały rację klientom banków . Linia orzecznicza  utrwala  się i jest ona korzystna dla Frankowiczów.

Celem  wytaczanych powództw jest wykazanie, że umowa kredytu indeksowanego jest obarczona wadami prawnymi skutkującymi wyeliminowaniem indeksacji tj. zerwaniem powiązania kredytu z kursem waluty obcej od początku jej istnienia, efektem czego będzie obniżenie salda kredytu oraz zwrot nadpłaconych rat kredytu ewentualnie, że cała umowa kredytowa była nieważna. Unieważnienie umowy następuje mocą wyroku sądu ze skutkiem od momentu zawarcia umowy, a strony zwracają sobie, co dostały.  

Sprawę każdego kredytu należy rozpatrzeć indywidualnie, dobierając strategię działania do szczegółowych  zapisów umownych.

 

Dochodzimy również zwrotu kwot uiszczonych bankom z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu, które mimo, że jest finansowane przez kredytobiorcę nie zapewnia mu żadnej ochrony, ani korzyści. Żądanie od kredytobiorcy opłacania składek z tytułu tego ubezpieczenia  stanowi przerzucanie przez Bank kosztów zmniejszenia ryzyka prowadzenia swej działalności na klienta. Postanowienia umów kredytowych, które zawierają obowiązek uiszczania składek tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zostały uznane za niedozwolone postanowienia umowne, a banki nie tylko nie mają prawa pobierać tego typu opłat, ale opłaty już pobrane podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Nasz oferta jest skierowana także do klientów, których kredyty – w związku z nieterminowymi płatnościami – zostały wypowiedziane, a następnie sprzedane do funduszy sekurytyzacyjnych i  to fundusze dochodzą od nich wierzytelności  z tytułu niespłaconych  „kredytów  frankowych”.

Zmieniły się przepisy KPC, teraz umożliwiają pozywanie banku w sądzie miejsca zamieszkania konsumenta.

Procedura

Osoby rozważające wytoczenie sprawy sądowej przeciwko bankowi, lub pozwane przez bank po  wypowiedzeniu umowy kredytu, zainteresowane skorzystaniem z usług Kancelarii powinny:

I. Przesłać na skrzynkę mailową Kancelarii: kancelaria@ewaskulska.pl skanów:

  • Umowy o kredyt wraz z zawartymi aneksami
  • Regulaminu do umowy kredytu hipotecznego

W ciągu 10 dni otrzymają Państwo bezpłatną odpowiedz ze wstępną analizą zasadności roszczenia.

II. Kolejny krok to zwrócenie się do Banku z wnioskiem – przygotowanym dla Państwa przez Kancelarię – o sporządzenie zaświadczeń zawierających zestawienie danych księgowych koniecznych do wyliczenia wysokości roszczeń. Tego rodzaju zaświadczenia wydawane są przez banki odpłatnie.

III. Na podstawie dostarczonych przez Państwa dokumentów, w ciągu 21 dni dokonamy analizy prawnej i finansowej. Oszacujemy korzyści ekonomiczne mogące wyniknąć z uwzględnienia Państwa roszczeń wobec Banku i przedstawimy strategię procesową wraz z ofertą cenową na poprowadzenie sprawy. Kancelaria nie przedstawia propozycji obsługi prawnej, jeżeli w danej sprawie nie dostrzega podstaw prawnych umożliwiających formułowanie roszczeń wobec Banku.

IV. Jeżeli zaakceptujecie Państwo ofertę, Kancelaria przygotowuje projekt umowy dotyczącej obsługi prawnej. Po podpisaniu umowy Kancelaria podejmie działania w imieniu Klienta.

Kancelaria wzywa na piśmie bank do uznania roszczeń. Od dnia doręczenia takiego wezwania będziemy mogli naliczać odsetki od żądanej wierzytelności. Jeżeli wezwanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, pozostaje wystąpienie na drogę postępowania sądowego.

V. W przypadku kredytobiorców pozwanych przez banki  działamy bezzwłocznie tak aby upływ terminów sądowych nie powodował ujemnych konsekwencji dla klientów.

Rzecznik Praw Obywatelskich  w swojej opinii zwraca uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 3 października nawet nie podejmuje kwestii dalszych potencjalnych roszczeń banków „ponieważ ich dopuszczalność stałaby w rażącej sprzeczności z celami Dyrektywy 93/13, w szczególności w odniesieniu do osiągnięcia skutku prewencyjnego, to jest zniechęcenia przedsiębiorców do wykorzystywania w zawieranych umowach nieuczciwych postanowień umownych” -.

Rzecznik Finansowy wskazał , że ”Skutkiem ewentualnego uwzględnienia takiego żądania byłoby wytworzenie sytuacji prawnej i ekonomicznej, w której przedsiębiorca stosujący niedozwolone postanowienia umowne nie tylko nie odniósłby negatywnych skutków związanych z ich stosowaniem, ale uzyskałby nawet większą korzyść niż z wykonania umowy zawierającej postanowienia niedozwolone”

Podobne  stanowisko zajął także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w  swoim stanowisku dotyczącym wyroku TSUE uznał, że banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy.

Zdaniem Rzecznika Finansowego skutkiem zapłaty za korzystanie z kapitału byłoby wytworzenie sytuacji, w której przedsiębiorca stosujący tzw. klauzule zakazane nie tylko nie poniósłby negatywnych skutków, ale uzyskałby nawet większą korzyść.