Postępowanie w sprawie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie spadkowe to procedura prowadzącą do urzędowego poświadczenia nabycia spadku – na mocy postanowienia sądu lub wydanego  przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, rozpoczyna się wraz ze złożeniem przez osobę zainteresowaną pisemnego wniosku do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (zmarłego) – art. 628 kpc. Należy pamiętać, iż jest to właściwość wyłączna. Wyjątkiem jest sytuacja gdy niemożliwym jest ustalić ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy – wtedy sądem właściwym będzie sąd w którego rejonie znajduje się majątek spadkowy bądź jego część. Istotną kwestią jest, iż postępowanie spadkowe zostanie wszczęte na wniosek każdej osoby mającej w tym interes w prawny (art. 1025§ 1) – m.in. spadkobierca ustawowy, testamentowy, zapisobierca czy nawet wierzyciel spadkodawcy bądź spadkobiercy.

Stwierdzenie nabycia spadku nie nastąpi przed upływem 6 miesięcy od daty otwarcia spadku ( data śmierci spadkodawcy), chyba, że wszyscy znani spadkobiercy złożą oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku – co zdecydowanie przyspiesza procedurę spadkową. Sąd po złożeniu wniosku z urzędu zbada krąg spadkobierców, jednak dobrze jest wskazać już we wniosku  pozostałych spadkobierców. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty :

  • akt zgonu spadkodawcy- akty urodzenia spadkobierców,
  • akty małżeństwa osób dziedziczących, z których wynika zmiana nazwiska,
  • odpisy wniosków dla wszystkich osób zainteresowanych / uczestników,
  • oryginał testamentu – o ile taki pozostawił spadkodawca.

Występując z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku wnioskodawca obowiązany jest uiścić  opłatę sądową w kwocie 50 zł, także opłatę od wpisu do Rejestru Spadkowego w kwocie 5 zł. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie nieprocesowym i kończy je wydanie przez Sąd postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, aby otrzymać odpis prawomocnego postanowienia musimy złożyć taki wniosek, Sąd nie ma obowiązku z urzędu doręczać w/w postanowienia uczestnikom postępowania. Warto zaznaczyć, iż wybierając drogę sądowego stwierdzenia nabycia spadku niewątpliwie zaoszczędzimy pieniądze, bynajmniej nie czas – z uwagi na zawiłość i ilość spraw tego typu rozpatrywanych przez Sądy.

Dopiero wtedy możemy przejść do etapu drugiego postępowania, a mianowicie sprawy o dział spadku – dopiero, na tym etapie sąd ustali co wchodziło w skład masy spadkowej i dokona podziału poszczególnych jej składników.

Wygrana z Santander Bank  Polska SA

Wygrana z Santander Bank  Polska SA

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z dnia 13. 04.2023r. sygn. akt  505/22 uwzględnił  nasze powództwo ustalając nieważność (nieistnienie stosunku zobowiązaniowego) umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bankiem (Santander Bank  Polska SA), zasądzając na rzecz...

Kolejny pozytywny wyrok frankowy w sprawie przeciwko Credit Agricole

Kolejny pozytywny wyrok frankowy w sprawie przeciwko Credit Agricole

W dniu 06 marca 2023r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sędzia Katarzyna Krasny), w sprawie I C 1086/22 naszego klienta przeciwko Credit Agricole ustalił, że umowa kredytu zawarta z LUKAS Bankiem jest nieważna i zasądził od pozwanego Banku Credit Agricole na rzecz powoda...