Postępowanie w sprawie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie spadkowe to procedura prowadzącą do urzędowego poświadczenia nabycia spadku – na mocy postanowienia sądu lub wydanego  przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, rozpoczyna się wraz ze złożeniem przez osobę zainteresowaną pisemnego wniosku do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (zmarłego) – art. 628 kpc. Należy pamiętać, iż jest to właściwość wyłączna. Wyjątkiem jest sytuacja gdy niemożliwym jest ustalić ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy – wtedy sądem właściwym będzie sąd w którego rejonie znajduje się majątek spadkowy bądź jego część. Istotną kwestią jest, iż postępowanie spadkowe zostanie wszczęte na wniosek każdej osoby mającej w tym interes w prawny (art. 1025§ 1) – m.in. spadkobierca ustawowy, testamentowy, zapisobierca czy nawet wierzyciel spadkodawcy bądź spadkobiercy.

Stwierdzenie nabycia spadku nie nastąpi przed upływem 6 miesięcy od daty otwarcia spadku ( data śmierci spadkodawcy), chyba, że wszyscy znani spadkobiercy złożą oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku – co zdecydowanie przyspiesza procedurę spadkową. Sąd po złożeniu wniosku z urzędu zbada krąg spadkobierców, jednak dobrze jest wskazać już we wniosku  pozostałych spadkobierców. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty :

  • akt zgonu spadkodawcy- akty urodzenia spadkobierców,
  • akty małżeństwa osób dziedziczących, z których wynika zmiana nazwiska,
  • odpisy wniosków dla wszystkich osób zainteresowanych / uczestników,
  • oryginał testamentu – o ile taki pozostawił spadkodawca.

Występując z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku wnioskodawca obowiązany jest uiścić  opłatę sądową w kwocie 50 zł, także opłatę od wpisu do Rejestru Spadkowego w kwocie 5 zł. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie nieprocesowym i kończy je wydanie przez Sąd postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, aby otrzymać odpis prawomocnego postanowienia musimy złożyć taki wniosek, Sąd nie ma obowiązku z urzędu doręczać w/w postanowienia uczestnikom postępowania. Warto zaznaczyć, iż wybierając drogę sądowego stwierdzenia nabycia spadku niewątpliwie zaoszczędzimy pieniądze, bynajmniej nie czas – z uwagi na zawiłość i ilość spraw tego typu rozpatrywanych przez Sądy.

Dopiero wtedy możemy przejść do etapu drugiego postępowania, a mianowicie sprawy o dział spadku – dopiero, na tym etapie sąd ustali co wchodziło w skład masy spadkowej i dokona podziału poszczególnych jej składników.

Luty Kancelaria zakończyła wygranymi w sprawach przeciwko bankom BPH, mBank, Santander i Getin Noble

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Prawomocny wyrok p-ko BPH SA – Umowa byłego GE Money Bank S.A. nieważna – Brak możliwości odcięcia marży i spłaty wg kursu średniego NBP- Zarzut zatrzymania nieuwzględniony

Kontynuacja dobrej passy z 2021r., w dniu 19 stycznia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku (I ACa 596/2) oddalił apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (I C 1094/17), w którym Sąd Okręgowy uznał umowę za nieważną i zasądził roszczenie pieniężne na...

Przełomowy wyrok w sprawach Frankowiczów

Przełomowy wyrok w sprawach Frankowiczów

Zapraszamy do przeczytania wywiadu, w którym Radca Prawny Ewa Skulska omawia wyrok wydany tuż po nowym roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie z powództwa Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Sąd uznał, że umowa łącząca strony jest...